• Hackathons
  • Features
  • Blog

Odupri se

Aplikacija koja teži smanjenju vršnjačkog nasilja u Crnoj Gori.

  • 5,510 Raised
  • 6 Views
  • 4 Juries

Gallery

Description

Naziv aplikacije - Odupri se

Naslov: Aplikacija za borbu protiv vršnjačkog nasilja u Crnoj Gori

Opis: Naša aplikacija je namijenjena učenicima u Crnoj Gori kako bi se borili protiv vršnjačkog nasilja koji je danas sve veći problem. Omogućava komunikaciju s licenciranim psiholozima i prijavu sukoba kako bi se spriječio daljnji sukob.

Karakteristike aplikacije:

Omogućava registraciju i prijavu korisnika

Nudi funkcionalnost za prijavu lokacije i vremena za budući sukob

Omogućava komunikaciju s licenciranim psiholozima

Pruža informacije o organizacijama i službama za pomoć

Omogućava prijavu slučajeva nasilja

Uključuje školskog policajca koji interveniše na mjestu sukoba

Korištenje aplikacije:

Kada pokrenemo samu aplikaciju korisnik će se susresti sa splash screen-om, koji će trajati nekoliko sekundi

Nakon splash screen-a, korisnik će se naći na stranici za logovanje/registraciju

Nakon toga, korisnik će se naći na početnom ekranu aplikacije, gdje će mu biti omogućen pristup cijeloj aplikaciji

Korisnici mogu prijaviti sukob na određenoj lokaciji i vremenu kako bi školski policajac intervenisao i spriječio sukob

Učenici mogu komunicirati s licenciranim psiholozima za savjet i podršku

U aplikaciji se nalaze informacije o organizacijama i službama koje pružaju pomoć žrtvama nasilja

PITANJA I ODGOVORI

1. Molimo vas da ukratko opišete problem koji ste prepoznali i koji želite da riješite?

Problem koji smo prepoznali je vršnjačko nasilje koje se javlja u školama u Crnoj Gori. Učenici često nemaju gdje otići za pomoć, a neke škole nemaju uvedene efikasne mehanizme za sprečavanje i borbu protiv nasilja među učenicima.

2. Na koji način vaša ideja rješava uočeni problem?

Naša ideja rješava problem vršnjačkog nasilja kroz aplikaciju koja omogućava prijavu sukoba, komunikaciju s licenciranim psiholozima i intervenciju školskog policajca na mjestu sukoba. Aplikacija je namijenjena učenicima i pruža im podršku i pomoć u situacijama nasilja.

3. OCIJENITE INOVATIVNOST RJEŠENJA (Da li postoje rješenja koja pružaju iste ili slične funkcionalnosti u našoj zemlji, regionu ili svijetu? Po čemu je vaše rješenje jedinstveno?)

Ocjena inovativnosti rješenja zavisi o postojećim rješenjima u zemlji, regionu ili svijetu. Međutim, naša aplikacija je jedinstvena u svom pristupu i nudi kombinaciju funkcionalnosti koje su prilagođene situaciji u Crnoj Gori.

4. Ko su korisnici aplikacije i koje koristi im ona pruža? Da li je aplikacija primjenjiva u svim školama ?

Korisnici aplikacije su učenici i studenti u Crnoj Gori, a koristi koju im aplikacija pruža uključuju: prijavu sukoba, komunikaciju s licenciranim psiholozima, pružanje informacija o organizacijama i službama za pomoć, i intervenciju školskog policajca na mjestu sukoba. Aplikacija je primjenjiva u svim školama u Crnoj Gori.

5. Molimo vas da predložite način za implementaciju idejnog rješenja u praksi:

Implementacija idejnog rješenja u praksi uključuje sljedeće korake:

Razvoj aplikacije s funkcionalnostima koje smo opisali

Promocija aplikacije među učenicima i školama

Obuka školskih policajaca o korišćenju aplikacije i postupcima intervencije na mjestu sukoba

Uspostavljanje saradnje s organizacijama i službama za pomoć kako bi se pružila podrška žrtvama nasilja

6. Da li imate prototip aplikacije? 

Da, imamo prototip aplikacije.

Attachments