• Hackathons
 • Features
 • Blog

Gallery

Description

1. Molimo vas da ukratko opišete problem koji ste prepoznali i koji želite da riješite?

 1. Vršnjačko nasilje je i dalje aktuelan problem u školama širom svijeta, uključujući i Crnu Goru. Iako se mnogo radi na prevenciji i suzbijanju vršnjačkog nasilja, i dalje se dešavaju slučajevi u kojima učenici maltretiraju druge učenike. Vršnjačko nasilje može biti fizičko, verbalno ili emocionalno, i može imati ozbiljne posljedice po mentalno zdravlje i razvoj djeteta. Prijavljivanje nasilja može biti teško i zahtjevno, posebno ako žrtva osjeća strah ili sram.
 2. Uništavanje školske imovine predstavlja ozbiljan problem u školama. Ovaj vid štete nije samo finansijski, već takođe utiče i na funkcionalnost školskih objekata, što može dovesti do ugrožavanja sigurnosti učenika i zaposlenih u školi. Uništavanje školske imovine može biti posledica vršnjačkog nasilja, nedostatka vaspitno-obrazovnog rada, loših uslova rada i drugih faktora. Stoga je važno preduzeti mere za sprečavanje uništavanja školske imovine i identifikovanje i kažnjavanje počinilaca ovog djela.
 3. Aktivnost na času je veoma važna jer omogućava učenicima da aktivno učestvuju u nastavi, doprinose raspravi i postavljaju pitanja. To pomaže učenicima da razumiju gradivo na većem nivou, razvijaju kritičko mišljenje i unapređuju komunikacione vještine. Stoga je važno da nastavnici osmišljavaju aktivnosti koje će uključiti učenike u proces učenja i omogućiti im da aktivno sudjeluju na časovima.

 4. Često se dešava da se donose odluke bez adekvatne konsultacije sa učenicima i roditeljima, što dovodi do nezadovoljstva i nedovoljnog uvažavanja njihovih potreba i mišljenja. Uključivanje učenika i roditelja u proces donošenja odluka može dovesti do boljih rezultata i povećanja zadovoljstva svih učesnika u obrazovnom procesu.

 5. Edukacija je neophodna za lični i profesionalni razvoj pojedinca i napredak društva u cjelini. Tehnologija ima veliki potencijal za unapređivanje edukacije. Tehnologija omogućava personalizovano učenje, razvoj digitalnih vještina, bolju komunikaciju između učenika i nastavnika, kao i razmjenu materijala neophodnih za učenje. Takođe, tehnologija omogućava i prikupljanje i analizu podataka o učenicima, što može pomoći nastavnicima da prilagode nastavu učenicima prema njihovim individualnim potrebama.

2. Na koji način vaša ideja rješava uočeni problem?

 1. Naša ideja rješava uočene probleme na nekoliko načina. Prvo, kroz mogućnost anonimne prijave vršnjačkog nasilja i oštećene opreme u školi, omogućava se učenicima i profesorima da brzo i efikasno reaguju na ove situacije. Takođe, kroz sistem vrednovanja gdje učenici pomažu jedni drugima na platformi, podstiče se aktivnost i međusobna podrška među učenicima tokom časa. Roditeljima se omogućava da budu uključeni u proces donošenja važnih odluka za školu, što može dovesti do boljeg funkcionisanja škole i većeg zadovoljstva učenika, roditelja i profesora. Sekcija za obavještenja o aktivnostima u školi omogućava transparentnost i lak pristup informacijama.

3. OCIJENITE INOVATIVNOST RJEŠENJA (Da li postoje rješenja koja pružaju iste ili slične funkcionalnosti u našoj zemlji, regionu ili svijetu? Po čemu je vaše rješenje jedinstveno?)

 • Ne postoje slična rješenja u regionu, naše rješenje je jedinstveno zato što rješava više školskih problema.

4. Ko su korisnici aplikacije i koje koristi im ona pruža? Da li je aplikacija primjenjiva u svim školama?

 • Korisnici aplikacije su:
  • Profesori
  • Roditelji
  • Učenici
 • Ova aplikacija je primjenjiva u svim školama, samim tim što su roditelji na istoj platformi kao i učenici to im omogućava uvid u ponašanje i uspjeh njihove djece u školi i mogućnost opravdanja časova.
 • Učenici mogu anonimno da prijave vršnjačko nasilje u školi, da pomažu svojim vršnjacima u rješavanju problema kao i da pitaju za pomoć.


5. Molimo vas da predložite način za implementaciju idejnog rješenja u praksi:

 • Da bismo implementirali idejno rješenje u praksi, potrebno je slijediti nekoliko ključnih koraka. Prvi korak u ovom procesu je razvoj aplikacije koja ima sve funkcionalnosti koje smo prethodno opisali. Nakon toga, potrebno je promovisati aplikaciju među ciljnom grupom, tj. učenicima i školama, kako bi se osigurala njihova upotreba i korist. Kako bismo postigli što veći uticaj i dostupnost, potrebno je uspostaviti saradnju sa organizacijama i službama za pomoć, koje bi mogle pružiti dodatnu podršku i promociju aplikacije. Kombinacijom ovih koraka, možemo ostvariti uspješnu implementaciju idejnog rješenja u praksi i postići cilj koji smo zacrtali.

6. Da li imate prototip aplikacije?

DA

Attachments